Kategorie
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenalezeny žádné produkty.
   Přihlásit
   Zákaznický účet
   Košík
   Kategorie
   Značky
    Blog
     Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.

     Menu
     Uživatelské menu
     B2B portál
     Prodejny
     800 887 777

     Obchodní podmínky a reklamace

     Pojmy:

     • VOP - tyto obchodní podmínky
     • Prodávající - společnost CANIS SAFETY a.s. ve smyslu čl. I odst. 1 těchto obchodních podmínek
     • Zákazník - Jakýkoli kupující z kupní smlouvy či zájemci o uzavření takovéto smlouvy se Společností, ať už jsou podnikateli či spotřebiteli.
     • Spotřebitel – fyzická osoba, která jedná a uzavírá smlouvu mimo podnikatelskou činnost či mimo výkon samostatného povolání. Vztahy, založené kupní smlouvou se spotřebitelem jako Zákazníkem na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé, řídí se takové vztahy nejen zák.č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, ale i zák.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákonem o ochraně spotřebitele.
     • Smlouva - jakákoli kupní smlouva mezi Společností a Klientem, uzavřená mj. v návaznosti na potvrzení závazné objednávky ke koupi

     I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s., se sídlem Praha 9, Poděbradská 260/59, PSČ 198 00, identifikační číslo: 26816121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl oddíl B, vložka 20708 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.canis.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
     2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.canis.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
     3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
     4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
     5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

     II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     na webovém rozhraní a portálech
     1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.canis.cz, případně distributorských portálech prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu - rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
     2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
     3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující ve svém vlastním zájmu prohlašuje, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, tyto ochrání před zneužitím a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a zneužití přihlašovacích údajů třetí osobou z důvodu porušení prohlášení kupujícího dle tohoto odstavce, jakož ani za škodu takovým postupem vzniklou. V případě, že prodávajícímu porušením prohlášení kupujícího dle tohoto odstavce vznikne škoda (např., ale nikoli pouze zneužitím přihlašovacích údajů třetí stranou), je kupující za takovou škodu odpovědný a zavazuje se ji ve lhůtě, poskytnuté prodávajícím uhradit.
     4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
     5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
     6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající není odpovědný za případnou škodu, způsobenou nedostupností či špatnou funkčností uživatelského účtu či webového rozhraní (včetně distributorského portálu).

     III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     online, prostřednictvím webového rozhraní a portálů
     1. Webové rozhraní obchodu a distributorských portálů prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, ovšem nezahrnují cenu za dopravu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, a v takovém stavu, v jakém jsou přístupné na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
     2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
     3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, portálu anebo zašle objednávkový email, pakliže se na tom strany dohodnou. Objednávkový formulář, případně objednávka kupujícího prostřednictvím emailu obsahuje přinejmenším informace o:
      (3.a) - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
      (3.b) - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
      (3.c) -  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
     4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce, doručené prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (emailem), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, že kupující je spotřebitelem, je kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání potvrzovacího emailu prodávajícího kupujícímu. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající v potvrzovacím emailu zašle buď potvrzení anebo odmítnutí objednávky. Jen v případě, že takový potvrzovací email obsahuje potvrzení objednávky, je kupní smlouva se zákazníkem, který není spotřebitelem, uzavřena. Před odesláním objednávky prosíme o pečlivou kontrolu dodacích a fakturačních údajů kupujícího.
     5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
     6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
     7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
     8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

     IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
      (1.a) - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese poboček
      (1.b) - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
      (1.c) - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
      (1.d) - bezhotovostně platební kartou;
      (1.e) - zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli, mohou hradit cenu zboží zaplacením dle faktury, zaslané jim po akceptaci objednávky, splatnost a další náležitosti platby na fakturu jsou vždy uvedeny v příslušné smlouvě s takovými zákazníky
     2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
     3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
     4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
     5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího, který není spotřebitelem, nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
     6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
     7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

     V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

     1. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4, aj. zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
     2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1820, § 1829 a souv. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je povinen takový kupující o odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Je v tomto smyslu možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však kupujícího povinností. Na webové stránce prodávajícího je možné rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li takový kupující, který je spotřebitelem, této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího propagace@canis.cz.
     3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
     4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
     5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal (dle volby Prodávajícího).
     6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
     7. K vrácení zboží může kupující využít formuláře, který tento proces urychlí. Formulář ke stažení zde.

     VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

     1. Vyskladnění zboží následuje v termínu 2–7 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění.
     2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě prodávajícím akceptovaného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
     3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li místem předání dohodnuta provozovna, prodejna či sklad prodávajícího, je kupující povinen převzít smluvené zboží na tomto dohodnutém místě v dohodnuté době.
     4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
     5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat bez zbytečného prodlení neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala co do požadavků na obaly a správnou přepravu všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

     VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, záruka za jakost, REKLAMACE

     1. CANIS SAFETY a.s. vynakládá veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou. CANIS SAFETY a.s. ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za to, že je dodávané zboží bez vad v okamžiku prodeje.

      (1.a) - V případě nesouladu zboží se smlouvou, který je podstatným porušením smlouvy, má zákazník, který je spotřebitelem, podle jeho výběru, následující práva :
      a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
      b) právo na odstranění vady opravou věci,
      c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
      d) právo odstoupit od smlouvy.
     2. Konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. ), a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)
     3. Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
     4. Zákazník, který není spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí zboží.Vadné zboží je třeba zaslat na adresu společnosti CANIS, CANIS SAFETY a.s. U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, Česká republika nebo zboží doručit na jednu z našich prodejen. Spotřebitel, je povinen Připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka, včetně dokladu o koupi, pakliže tento nemá k dispozici, uplatní se postup podle čl. VII. odst. 5. těchto obchodních podmínek.
      Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen Připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka, včetně příslušné faktury.
     5. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, za to, že prodávaná věc je v souladu se specifikací, jež je zakotvena v kupní smlouvě, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou ve smyslu ustanovení předchozí věty tohoto článku se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
     6. Prodávající odpovídá kupujícímu, který není spotřebitel, za to, že prodávaná věc je v souladu se specifikací, jež je zakotvena v kupní smlouvě, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou ve smyslu ustanovení předchozí věty tohoto článku se rozumí, že prodávaná věc má vlastnosti smlouvou vymezené, a to včetně dokumentace, která je součástí smlouvy, např. technické listy, normy, deklarované doporučení použití atp. a další dokumenty, které strany smlouvy zahrnou.
     7. Podstatné porušení - V případě podstatného porušení kupní smlouvy může kupující mimo jiné požadovat dodání nové věci bez vad či dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, opravu věci, slevu z kupní ceny, případně odstoupit od smlouvy. Volbu nároku v závislosti na intenzitě porušení kupní smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného prodlení poté, co porušení kupní smlouvy zjistil či zjistit mohl. Jestliže se vada, která je podstatným porušením kupní smlouvy, týká jen určité součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Pokud není možné věc vyměnit a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by o něm věděla; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

      (7.a) - V případě, že kupující neuplatní právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo neodstoupí od smlouvy, tedy pakliže si způsob nápravy závadného stavu, tj. nárok, vyplývající z podstatného porušení smlouvy, nezvolí, může při vzniku práva z vady požadovat opravu věci, či přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jakož i právo na odstoupení od smlouvy, má kupující i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc, vyměnit součást věci, věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy činilo kupujícímu značné obtíže; to platí za předpokladu, že kupující neuplatnil právo, které by bylo s tímto postupem v rozporu.

      (7.b) - Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
     8. Nepodstatné porušení - V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující, který je spotřebitelem, právo na odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

      (8.a) - V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující, který není spotřebitelem, právo na odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž volba postupu ve smyslu této věci je na straně prodávajícího.
     9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující, který je spotřebitelem, změnit bez souhlasu prodávajícího.
     10. V případě, že by byl postup dle předchozího odstavce - tj. výměna věci za novou – neúměrný, zejména je-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má namísto výměny prodávající právo na bezplatné odstranění vady.
     11. V případě, že kupující nemůže věc používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třikrát vyskytující se vada) nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, nebo od smlouvy odstoupit.
     12. Neoznámil-li kupující prodávajícímu zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práva z vad. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující , který je spotřebitelem, mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci kupujícímu.
     13. Prodávající může případně poskytnout kupujícímu smluvní záruku za jakost.
     14. Práva z vad spočívající v odstoupení od smlouvy nebo dodání nové věci se kupující nemůže domáhat, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže

      (14.a) - došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
      (14.b) - použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
      (14.c) - nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
      (14.d) - prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
     15. v případě, že se vada projeví do dvanácti měsíců od předání zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při předání.
     16. Práva z vad se kupující nemůže domáhat, pokud vada vznikla nevhodným používáním zboží, nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží, nedodržením pokynů stanovených výrobcem, distributorem, neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží nebo provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
     17. Práva z vad se kupující rovněž nemůže domáhat u věci prodávané za nižší cenu ohledně té konkrétní vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, a v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
     18. Při uplatnění reklamace musí kupující doložit k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace prodejní doklad, je povinen prokázat své vlastnické právo k reklamované věci, stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a dobu, kdy k zakoupení zboží, případně jeho převzetí došlo.
     19. Kupující je při reklamaci povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo z vady pro řešení si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
     20. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
     21. O přijetí zboží k reklamaci prodávající rozhodně ihned. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odborného posouzení vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Opravené nebo vyměněné zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace v místě jejího uplatnění, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.
     22. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informuje, pokud se strany nedohodnou jinak. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
     23. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 25,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn zboží, reklamované a nevyzvednuté zákazníkem, který není spotřebitelem, prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.
     24. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozoven dle čl. IV. odst. 1.

     VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

     1. Kupující, který je spotřebitelem nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující, který není spotřebitelem, nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.
     2. Prodávající poskytne kupujícímu v aktuální znění obchodních podmínek odkazem ke stažení ve zprávě s potvrzením objednávky.
     3. V případě nespokojenosti s poskytovanými službami a zachováním práv kupujícího, směřuje kupující veškeré stížnosti na adresy jeho provozoven, jež jsou uvedené na webových stránkách https://canissafety.cz/prodejny, zákazníci, kteří nejsou spotřebitelé, se mohou obracet i na reklamační oddělení na emailovém kontaktu reklamace@canis.cz. Stížnost bude prodávajícím pečlivě vyřízena, o způsobu řešení a přijatých opatřeních bude kupující informován do 14 dní od přijetí stížnosti. Dohled nad ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad podle konkrétní provozovny, na něž se může kupující obrátit v případě podezření z porušení práva na ochranu spotřebitele. V případě prodeje výrobků, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, se může kupující obrátit se stížností na krajskou hygienickou stanici, v případě prodeje zboží porušujícího práva duševního vlastnictví nebo zákaz prodeje zboží humanitárního určení na celní úřad."
     4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a popisů nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít, rozmnožovat či rozšiřovat programové vybavení, grafické a zvukové prvky nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
     5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
     6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

     IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

     1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
     2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
     3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
     4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
     5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
     6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
     7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
     8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. IX. odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

      (8.a) - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
     9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
     10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

     X. DORUČOVÁNÍ

     1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
     2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

     XI. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

     1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
     2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
     3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
     4. Případné spory mezi CANIS SAFETY a.s. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost  CANIS SAFETY a.s. pro vyřešení nastalé situace.
     5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, adresa elektronické pošty: canis@canis.cz, nebo na bezplatné lince 800 887 777.
     V Ostravě dne 1.3.2024

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
     Zpráva byla odeslána
     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později