Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Mycí prostředek na nádobí, 5 l

  Tekutý čistící prostředek na nádobí.  Zobrazit více

  Vaše cena102,85 Kč
  Vaše cena bez DPH85,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-008-000-00
  Jednotka: ks

  Tekutý čistící prostředek na nádobí, extra hustý.

  Signální slovo (CLP ) :

  VAROVÁNÍ

  Standardní věty o nebezpečnosti ( CLP) :

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP ) :

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 Používejte ochranné brýle.

  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

  Složení :

  Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli

  (č. REACH 01-2119488639-16)*

  1 – 2,6 %

  Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

  (č. REACH 01-2119489428-22)

  1 – 1,5 %

  Parametry zboží

  Objem
  Objem
  5 l