Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Mycí prostředek JAR, 900ml

  Tekutý čistící prostředek na nádobí, různé druhy.  Zobrazit více

  Vaše cena76,23 Kč
  Vaše cena bez DPH63,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-159-000-00
  Jednotka: ks

  Tekutý čistící prostředek na nádobí, různé druhy.

  Bezpečnostní pokyny: způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Citronellol, Limonene.

  Signální slovo (CLP)

  :

  Pozor

  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

  :

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

  :

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.

   

   

   

  Parametry zboží

  Objem
  Objem
  900 ml