Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Mycí prostředek HIT, 500 g

  Tekutý univerzální čistící prostředek.  Zobrazit více

  Vaše cena42,35 Kč
  Vaše cena bez DPH35,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-010-000-00
  Jednotka: ks

  Tekutý univerzální čistící prostředek, silně odmašťující schopnosti, na všechny omyvatelné povrchy.

  Složení :

  Látky : Produkt je směsí více látek

  Směsi : Směs povrchově aktivních látek,  pomocných látek a vod.

  Signální slovo(CLP): Varování
  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
  P101 Je -li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle.
  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

  Parametry zboží

  Váha
  Váha
  500 g