Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g

  Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.  Zobrazit více

  Vaše cena54,45 Kč
  Vaše cena bez DPH45,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-018-000-00
  Jednotka: ks
  Alternativní jednotky: 1 krt je 18 ks

  Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

  Signální slovo (CLP): Nebezpečí


  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420224919293.

  Látky : Produkt je směsí více látek.
  Směsi : Směs vody povrchově aktivních látek a pomocných látek.

  Parametry zboží

  Váha
  Váha
  600 g