Nahrávám...
Nahrávám...
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

  Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.  Zobrazit více

  Vaše cena60,50 Kč
  Vaše cena bez DPH50,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-120-000-00
  Jednotka: ks
  Alternativní jednotky: 1 bal je 6 ks

  Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

  Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.
  Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo.
  Může být korozivní pro kovy .
  Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví.
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí.
  Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky.
  Produkt je nehořlavý.

  NEBEZPEČÍ

  Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  H290 Může být korozivní pro kovy.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P405 Skladujte uzamčené.
  P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
  P280 Použvejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
  P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P310 Okamžitě volejte lékaře.
  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
  Pokračujte ve vyplachování.
  P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.