Kategorie
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenalezeny žádné produkty.
   Přihlásit
   Zákaznický účet
   Košík
   Kategorie
   Značky
    Blog
     Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.

     Menu
     Uživatelské menu
     B2B portál
     Prodejny
     800 887 777
     Výprodej

     Prostředek na praní SPORT-WASH 26ml

     Prací prostředek bez obsahu aviváže, bělidel a vůní.Zobrazit více...
     Vyberte prosím variantu
     Nelze koupit
     22,99 Kč s DPH 19,00 Kč bez DPH
     Kód:
     5120-006-000-00
     EAN:
     07492813481
     074928134819
     1690134899030
     512000600000
     7492813481
     DPH:
     21%

     Prostředek na praní SPORT-WASH 26ml

     SPORT WASH je zcela vymáchatelný prací prostředek, na oděvech nezůstane nic, co by ucpalo póry tkaniny. Přípravek účinně ničí pachy, neobsahuje aviváže, bělidla, zjasňovače, enzymy, fosfáty nebo vůni. Obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin. Vyprání tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje její funkčnost potlačenou znečištěním. Časté praní sportovního prádla v přípravku Sport-Wash® nezkracuje, naopak prodlužuje jeho životnost.

     Bezpečnostní pokyny :

     Po vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lékařem, když se postižený necítí dobře.
     Po styku s kůží : Odložte kontaminovaný oděv a boty.Omývejte kůži velkým množstvím vody, než produkt uschne. Konzultujte s lékařem, když podráždění přetrvává.
     Po styku s okem:Vyplachujte oči ,vlažnou vodou alespoň 15 minut a udržujte oční  víčka široce otevřená. Zkontrolujte zda má postižený oční čočky, když ano, vyjměte je z  očí. Konzultujte ihned s lékařem.
     Po požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vypláchně te mu ústa vodou. Podejte mu sklenici vody, kondensovaného mléka, nebo kousek mléka. POSTIŽENÉMU , KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ NEPODÁVEJTE NIKDY NIC ÚSTY. Konzultujte ihned s lékařem.

     Složení : Alkoholy, C12‐15, ethoxylované 10 ‐ < 20, uhličitan sodný 1 ‐ < 5

     Signální slovo  (CLP) : Nebezpečí

     Standartní  věta o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí

     Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

     P101 Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

     P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

     P280 Používejte bezpečnostní brýle s postranními štítky, nebo obličejový štít.

     P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní  čočky,  jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

     P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

      

      

     Parametry zboží

     Objem
     Objem
     26ml
     Produkt jste již hodnotil
     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
     Zpráva byla odeslána
     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později