Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu

  Košík

  Dodací a platební podmínky

  Obecné podmínky

  Prodávající dodá zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.canis.cz. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

  Objednávky

  Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně s kupujícím upravit. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit. A to v případě, že má pochybnosti o kupujícím, zejména týkající se platebních podmínek, nevyzvednutí dřívějších zakázek atd.

  Dodací podmínky

  Místem plnění je dodací adresa nebo adresa pobočky, kterou si kupující zvolí při odeslání objednávky. Kupující si zvolí zpbůsob dopravy kterou prodávající schvaluje. Prodávající dodává zboží, které je skladem do 7 pracovních dnů pokud nebylo v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě objednání zakázkového zboží nebo objednání speciálního zboží bude termín dodání upřesněn. Poštovné hradí kupující, nebylo-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

  Platební podmínky

  Kupující si zvolí variantu úhrady, kterou prodávající schvaluje. Kupujícímu je k ceně zboží připočtena cena za přepravné, na které se nevztahují slevy, které jsou poskytnuty na sortiment.

  Balík do 30 kg - 108 Kč s DPH(poštovné a balné) + 36 Kč s DPH(doběrečné v případě dobírky)

  Balíky nad 30 kg jsou rozděleny na 2 či více balíků.

  Doprava a poštovné je zdarma při nákupu nad 5.000,-Kč bez DPH při platbě hotově.

  V případe větších odběrů kontaktujte manažera prodejny.

  Ceny v našem internetovém obchodě a kamenném obchodě se mohou lišit.

  Ochrana osobních údajů

  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd). Postupujeme v souladu se zákonem číslo: 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Výměna zboží

  V případě, že kupující zjistí, že na zboží mu nevyhovují barvy či velikost, má možnost do 14 dnů od doručení požádat prodávajícího o výměnu. Výměna lze provést pouze v případě, že zboží bude v originálním balení, nebude poničeno a používáno. V jiném případě výměnu nelze provést.

  Zapůjčení zboží

  Na základě požadavků kupujícího a jeho posouzení prodávajícího, mohou být zákazníkovi poskytnuty vzorky na dobu 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po vypršení zápůjční lhůty budou tyto vzorky zákazníkovi nafakturovány dle aktuálního ceníku. To i v případě, že vzorky vrátí v poničeném stavu, špinavé a nebo bez původního obalu.

  Vydávání prohlášení o shodě

  Pro všechny podnikající subjekty uvádějící na trh výrobky je závazný ZÁKON. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen Zákon) a pro výrobce a prodejce osobních ochranných prostředků je na základě Zákona směrodatné NAŘÍZENÍ VLÁDY č.21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen NV).

  Rádi bychom Vám poskytovali doklady od výrobků, které u nás nakupujete, zejména ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, které po nás často žádáte. V případě ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, ale i některých dalších dokladů, to však není vždy možné. Tyto doklady jsou majetkem výrobce příp. dovozce zboží do EU a jsou považovány za obchodní tajemství.

  Podle dřívější platné legislativy ČR, musel výrobce vydat potvrzení o ES Prohlášení o shodě takzvané „Ujištění o vydání prohlášení o shodě“, komukoliv, kdo o něj požádal, od vstupu ČR do EU (1.5.2004) naše platná legislativa tuto problematiku upravuje jinak.

  Dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění je výrobce povinen poskytnout ES Prohlášení o shodě „orgánům dozoru“.

  § 13, odst. 7 Zákona uvádí: „Doklady o posouzení shody v rozsahu stanoveném nařízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen na vyžádání poskytnout orgánu dozoru“

  § 18 Zákona uvádí:

  Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděné na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona, provádí Česká obchodní inspekce, nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

  a) Český báňský úřad,

  b) Drážní úřad,

  c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví

  (dále jen "orgány dozoru").

  To znamená, že ani naše společnost jako případný distributor u některých výrobků nemá na tyto dokumenty právní nárok.

  V EU je ES Prohlášení o shodě považováno za obchodní tajemství a podle platné EU legislativy se poskytuje jen státním kontrolním orgánům.

  Dle platné legislativy (ČR i EU) jsou, na důkaz souladu se všemi technickými a právními požadavky, výrobky označovány značnou CE, která potvrzuje skutečnost, že na výrobek bylo vydáno ES Prohlášení o shodě. Blíže §13, odst. 3 Zákona: „Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup“. a §8 Nařízení vlády.