Nahrávám...
Nahrávám...
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Aviváž 1 l

  Aviváž.  Zobrazit více

  Vaše cena39,93 Kč
  Vaše cena bez DPH33,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5120-008-800-00
  Jednotka: ks
  Alternativní jednotky: 1 krt je 10 ks

  Aviváž.

  Směs není klasifikována jako nebezpečná.

  Signální slovo : neuvádí se.

  Standardní věty o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

  Složení výrobku: Směs kationtového tenzidu, vonné kompozice, konzervantu a vody.
  Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: propan-2-ol* (isopropylalkohol) < 0,5, Hořlavá kapalina 2 (Flam. Liq. 2) Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2) Toxicita pro specifický cílový orgán -jednorázová expozice (STOT SE 3), H225, H319, H336

  Základní

  CAT
  CAT
  0
  Objem
  Objem
  1 l