Nákupní košík Položek: 0
Cena: 0 Kč
ČeštinaCZK
ČeštinaCZK
Zvolte si jazyk
Zvolte si měnu
PorovnatPorovnat0

Normy OOPP

NORMY PRACOVNÍCH ODĚVŮ | WORKWEAR NORMS

 

Rozdělení a popis jednotlivých norem, které splňují naše produkty CXS.

Distribution and description of individual standards that meet our CXS products.

VÝSTRAŽNÉ ODEVY | HIGH VISIBILITY CLOTHING

 

EN ISO 20471

Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů.

Norm EN ISO 20471 divides the high visible workwear into three groups according to the minimum area of materials used.

 Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavu - samotná vesta proto nestačí.

Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se skloní pro nářadí.

The norm also determines positions and number of refl ective elements. For example higher safety classes, is require the stripes to delimit the body - the vest itself is not enough.

Also clothing should have vertical refl ective elements. They ensure that the worker can be seen well even if they bend for tools.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA NAPADANÉHO MATERIÁLU | MINIMUM REQUIRED AREA OF CONSPICUOUS MATERIAL

 

Materiál | Material Trída 1 | Class 1 Trída 2 | Class 2 Trída 3 | Class 3
Podkladový mateiál | Base material 0,14 m2 0,5 m2 0,8 m2
Retrofl exní materiál | Retrofl ective material 0,1 m2 0,13 m2 0,2 m2
Kombinovaný materiál | Combined material 0,2 m2 - -

 

JAKOU TRÍDU VYBRAT? | WHICH CLASS TO CHOOSE?

 

Záleží na pracovišti. Výber odpovídající trídy souvisí s tím, kde zamestnancí pracují.

Trída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejištích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h.

Trída 2 - Je urcena pracovníkum, kteří se pohybují na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí prekrocit 60 km/h.

Trída 3 - Nejvyšší stupen ochranny, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti, kde je alespon cástecný provoz.

 

It depends on the workplace. The choosing of corresponding class is related to where employees work.

Class 1 - Suitable for workers who do not occur on road or railway tracks and who is meeting with traffic at a speed up to 30 km / h.

Class 2 - It is intended for workers who move on road and railway tracks without traffi c or in close area. The speed of surrounding vehicles shall not exceed 60 km /h.

Class 3 - The highest level of protection to be used by workers working on roads and railways tracks, where is at least partial traffic.

TABULKY VELIKOSTÍ Dle pracovní normy EN ISO 13688 (EN 340)SIZE TABLES As per workwear norm EN ISO 13688 (EN 340)

 

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.

Size tables are only a indicative tool for chosing the right size and it is not possible to claim the goods on the basis of these size tables. In case your size is somwhere between two sizes always select a larger size. Work clothes, shoes and other protective equipment are designed for all-day wearing and should be maximum comfortable.

Tabulka velikostí

CERTIFIKOVANÉ ESD ODĚVYCERTIFIED ESD CLOTHING

 

ESD

Zkratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s tímto označením zajišťují ochranu před elektrostatickými výboji a splňují aktuální kritéria a normy této ochrany.

The abbreviation ESD means electrostatic discharge. The products with this design provide protection against electrostatic discharge and meet the current criteria and standards of this protection.

 

What is Electrostatic discharge?

Electrostatic discharge is caused by the rapid passage of electricity between differently charged objects or persons, either in direct physical contact or in close proximity. The shock lasts only a fraction of a second and is often seen as a spark. Electrostatic discharge often causes “hidden damage” that occurs after a period of use in the form of impaired functionality or similar problems. When making electronic devices (circuit boards, etc.), even a very small discharge can cause invisible damage. Defective or contaminated shoes may interfere with electrostatic discharge protection.

Limitations

The electrostatic discharge certifi cate must not be confused with the electrical safety properties. If it is necessary to work close to the live equipment, the requirements of state regulations must be observed.

What Affects Electrostatic discharge?

If clothing and shoe shields are to function satisfactorily, both personal equipment and work stations must be conductive. Factors infl uencing electrostatic discharge include material of used clothing, type of contact, use of antistatic wristbands. Speed of movement, degree of cleanliness of the working environment and humidity. A thorough risk assessment should be carried out in all work situations to ensure the safety of persons, processed or refi ned substances or materials and the equipment used.

Co je Elektrostatický výboj?

Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

Omezení

Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj?

Pokud májí oděvy a obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků. rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlechťované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

What is Electrostatic discharge?

Electrostatic discharge is caused by the rapid passage of electricity between differently charged objects or persons, either in direct physical contact or in close proximity. The shock lasts only a fraction of a second and is often seen as a spark. Electrostatic discharge often causes “hidden damage” that occurs after a period of use in the form of impaired functionality or similar problems. When making electronic devices (circuit boards, etc.), even a very small discharge can cause invisible damage. Defective or contaminated shoes may interfere with electrostatic discharge protection.

Limitations

The electrostatic discharge certifi cate must not be confused with the electrical safety properties. If it is necessary to work close to the live equipment, the requirements of state regulations must be observed.

What Affects Electrostatic discharge?

If clothing and shoe shields are to function satisfactorily, both personal equipment and work stations must be conductive. Factors infl uencing electrostatic discharge include material of used clothing, type of contact, use of antistatic wristbands. Speed of movement, degree of cleanliness of the working environment and humidity. A thorough risk assessment should be carried out in all work situations to ensure the safety of persons, processed or refi ned substances or materials and the equipment used.

BEZPEČNOSTNÍ OBUV Dle EN ISO 20345:2011SAFETY FOOTWEAR According to EN ISO 20345:2011

 

Bezpečnostní obuv má stejně jako ochranná obuv ochrannou tužinku (špičku). Nohám však poskytuje vyšší ochranu - a to před nárazem energie alespoň 200 J a stlačením min. 15 kN. Bezpečnostní obuv dále specifikuje označení písmenem „S“ ve spojení s písmenem “B” nebo číslovkou od 1 do 5.

Safety footwear is the same like protective footwear with a protective toe cap. However, for our feet provides more higher a protection and an impact energy of at least 200 J and pressures up to 15 kN. Safety footwear is further marked with a letter “S” in conjunction with letter “B” or number from 1 to 5.

TABULKA NORMY EN ISO 20345:2011 | TABLE OF EN ISO 20345: 2011 NORM

 

Mezi základní vlastnosti pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi patří jeden ze tří požadavků na odolnost proti uklouznutí - viz tabulka.

The basic work properties of protective and safety footwear is one of the three requirements for slip resistance - see table.

PRACOVNÍ OBUV Dle EN ISO 20347:2012 | WORK FOOTWEAR According to EN ISO 20347:2012

 

Pracovní obuv na rozdíl od obuvi z kategorií “ochranná obuv” a “bezpečnostní obuv” nemá ochrannou tužinku (špičku), která má chránit nohu před tlakem a nárazy. Dále pracovní obuv specifi kuje označení s písmenem “O” a číslovkou od 1 do 5.

Working footwear unlike footwear from categories the “protective footwear” and “safety footwear”, do not have a protective toe cap to protect the foot before the pressure and impact. Working footwear also specifi es a letter “O” and number from 1 to 5.

TABULKA NORMY EN ISO 20347:2012 | TABLE OF EN ISO 20347: 2012 NORM

 

PODEŠEV VŽDY VOLTE PODLE TOHO, KDE PRACUJETE. EXISTUJÍ 3 ZÁKLADNÍ KATEGORIE | YOU CAN ALWAYS CHOOSE THE SOLE ACCORDING TO WHERE YOU WORK. THERE ARE 3 BASIC CATEGORIES

 

PU/PU - vhodná převážně do vnitřních prostor | suitable mainly for indoor use

PU/TPU - kombinace vhodná pro vnitřní i venkovní použití | combination suitable for indoor & outdoor use

PU/GUMA|RUBBER - pro speciální použití (chemikálie, teplo) | for special applications (chemicals, heat)

CERTIFIKOVANÁ ESD OBUV | CERTIFIED ESD FOOTWEAR

ESD

Zkratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s tímto označením zajišťují ochranu před elektrostatickými výboji a splňují aktuální kritéria a normy této ochrany.

The abbreviation ESD means electrostatic discharge. The products with this design provide protection against electrostatic discharge and meet the current criteria and standards of this protection.

Co je Elektrostatický výboj?

Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

Omezení

Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj?

Pokud má obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků, rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlechťované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

 

What is Electrostatic discharge?

Electrostatic discharge is caused by the rapid passage of electricity between differently charged objects or persons, either in direct physical contact or in close proximity. The shock lasts only a fraction of a second and is often seen as a spark. Electrostatic discharge often causes “hidden damage” that occurs after a period of use in the form of impaired functionality or similar problems. When making electronic devices (circuit boards, etc.), even a very small discharge can cause invisible damage. Defective or contaminated shoes may interfere with electrostatic discharge protection.

Limitations

The electrostatic discharge certifi cate must not be confused with the electrical safety properties. If it is necessary to work close to the live equipment, the requirements of state regulations must be observed.

What Affects Electrostatic discharge?

If clothing and shoe shields are to function satisfactorily, both personal equipment and work stations must be conductive. Factors infl uencing electrostatic discharge include material of used clothing, type of contact, use of antistatic wristbands. Speed of movement, degree of cleanliness of the working environment and humidity. A thorough risk assessment should be carried out in all work situations to ensure the safety of persons, processed or refi ned substances or materials and the equipment used.

 

 

Zákaznická nabídka

Vše o nákupu

O firmě

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Infomrace o využívaní webu

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací